SystemsAccountants BV – Contract Terms – Dutch - SystemsAccountants

SystemsAccountants BV – Contract Terms – Dutch

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
(a) “Cliënt”: de (rechts) persoon waarmee van SystemsAccountants een Opdrachtovereenkomst aangaat, dan wel voor wie SystemsAccountants een Opdracht uitvoert.
(b) “Consultant”: de natuurlijke persoon die in opdracht van of namens Contractant Diensten verricht bij een Cliënt.
(c) “Contractant”: de (rechts)persoon die door tussenkomst van SystemsAccountants in het kader van een Project bij een Cliënt wordt geplaatst, dan wel een Consultant bij een Cliënt plaats, en bij een Cliënt Diensten verricht, dan wel doet verrichten als opschreven in de Opdrachtovereenkomst.
(d) “Contractantsovereenkomst”: een overeenkomst tussen SystemsAccountants en een Contractant aangegaan voor het uitvoeren van Diensten ten behoeve van een Cliënt.
(e) “Diensten”: de in het kader van het Project te verrichten Diensten als omschreven in de Opdrachtovereenkomst.
(f) “Opdracht”: de overeenkomst tussen een Cliënt en SystemsAccountants inzake de plaatsing door SystemsAccountants van een Contractant bij een Cliënt voor de uitvoering van de Diensten.
(g) “Opdrachtovereenkomst”: de door SystemsAccountants opgemaakte en door SystemsAccountants en Cliënt ondertekende opdrachtbevestiging inzake de plaatsing door SystemsAccountants van een Contractant en/of Consultant bij een Cliënt, op grond waarvan de Contractant en/of Consultant Diensten ten behoeve van een Project uitvoert bij een Cliënt en waarin de inhoud van de Diensten, het Project, het Tarief, alsmede de aanvangsdatum en de einddatum is opgenomen. Tevens, indien van toepassing, wordt in de Opdrachtovereenkomst vastgelegd welke gegevens door of namens de Cliënt ter beschikking dienen te worden gesteld bij aanvang en tijdens de vervulling van de Opdracht.
(h) “Project”: het Project als omschreven in de Opdrachtovereenkomst.
(i) “SystemsAccountants”: SystemsAccountants B.V., gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64997316, dan wel SystemsAccountants Limited, gevestigd te Leicester, Engeland, ingeschreven in het register van het Companies Registration Office te Peterborough onder nummer 3397753 en mede ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64766802, dan wel haar dochterondernemingen, haar handelsdivisies, of merkgerechtigden (waaronder Bradshaw Partners, and/or SA) dan wel enige aan SystemsAccountants Limited gelieerde onderneming.
(j) “Tarief”: de door de Cliënt aan SystemsAccountants verschuldigde vergoeding in verband met de Opdracht.
(k) “Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, Opdrachtovereenkomsten en andere zakelijke overeenkomsten tussen SystemsAccountants en een Cliënt in verband met de plaatsing van een Contractant en/of Consultant bij een Cliënt.
2.2 Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van een Cliënt zijn slechts geldig indien, en voor zover, deze schriftelijk door SystemsAccountants zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat SystemsAccountants onweersproken laat dat een Cliënt de algemene voorwaarden van SystemsAccountants niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.
2.3 Deze Voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal beschikbaar. In geval van mogelijke tegenstrijdigheden is de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Opdracht

3.1 Alle door SystemsAccountants verstrekte offertes en daarin vermelde prijzen en condities worden steeds geheel vrijblijvend gedaan en hebben tenzij anders wordt vermeld een maximale geldigheid van vier weken. Er is uitsluitend sprake van een bindend aanbod indien dit door SystemsAccountants uitdrukkelijk schriftelijk is gedaan waarbij tevens de termijn voor aanvaarding is vermeld.
3.2 Mondelinge toezeggingen verbinden SystemsAccountants slechts nadat zij deze schriftelijk heeft bevestigd.
3.3 Opdrachten en wijzigingen daarvan komen tot stand op het moment dat SystemsAccountants deze schriftelijk heeft geaccepteerd door middel van het sturen van een Opdrachtovereenkomst dan wel op het moment dat SystemsAccountants feitelijk een aanvang neemt met de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 4. Looptijd en beëindiging van de Opdracht

4.1 De Opdracht wordt aangegaan voor de duur als overeengekomen in de Opdrachtovereenkomst.
4.2 De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen tijd als opgenomen in de Opdrachtovereenkomst verstrijkt, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
4.3 Indien uit de Opdrachtovereenkomst blijkt dat de duur van de Opdracht afhankelijk is gesteld van een toekomstige gebeurtenis of het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling, is geen tussentijdse opzegging mogelijk.
4.4 Tussentijdse opzegging van een Opdracht voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, en met inachtneming van de in de Opdrachtbevestiging overeengekomen opzegtermijn. De opzegging dient schriftelijk te geschieden tegen het einde van de maand.
4.5 De Cliënt zal SystemsAccountants tijdig voor het einde van de Opdracht laten weten of en zo ja, voor welke duur en onder welke overige voorwaarden hij de Opdracht wil voortzetten of verlengen. De Cliënt dient deze informatie te verstrekken uiterlijk 5 weken voor het einde van de Opdracht, indien het een Opdracht voor bepaalde tijd betreft. Hierbij zal de Cliënt tevens aangeven of hij bij verlenging van de Opdracht dezelfde Consultant wil behouden. SystemsAccountants zal elk verzoek tot voortzetten of verlenging in behandeling nemen en beoordelen of en onder welke voorwaarden zij op dit verzoek ingaat
4.6 Elke Opdracht eindigt op het tijdstip dat één van beide partijen de Opdracht met onmiddellijke ingang opzegt omdat:

(a) de andere partij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit de Opdracht en/of deze Voorwaarden;
(b) de andere partij geliquideerd is;
(c) de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd;
(d) de Cliënt door beslaglegging op de eigendommen van de Cliënt, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest;
(e) naar het oordeel van SystemsAccountants inning van bestaande of toekomstige vorderingen niet zeker gesteld kan worden.

4.7 Ingeval de Contractantsovereenkomst tussen SystemsAccountants en de Contractant is geëindigd en deze overeenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde Cliënt en de Contractant en/of Consultant niet binnen 14 dagen of binnen een door de Cliënt en SystemsAccountants te bepalen langere termijn wordt vervangen door een andere Contractant en/of Consultant eindigt in dat geval de Opdracht van rechtswege.
4.8 Bepalingen die naar hun aard bedoeld zijn om na het einde van de Opdracht voort te duren, zoals de bepalingen met betrekking tot betaling, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de Opdracht van kracht.

Artikel 5. Selecteren Contractant en/of Consultant

5.1 SystemsAccountants spant zich in om naar beste weten en kunnen en op basis van de door de Cliënt aan haar verstrekte gegevens, een Contractant te selecteren die zo veel mogelijk voldoet aan de eisen en verwachtingen die de Cliënt aan de Contractant en/of de Consultant stelt. De Cliënt is evenwel in alle gevallen er als enige verantwoordelijk voor dat de Contractant en de Consultant voor hem acceptabel zijn en de benodigde vaardigheden en ervaringen hebben om de Diensten uit te voeren én dat de Contractant en de Consultant in het bezit zijn van alle benodigde kwalificaties, werkvergunningen en dergelijk voor de uitvoering van het Project in het land waarin de Diensten moeten worden verricht.
5.2 De Cliënt verleent alle redelijkerwijs te verlangen medewerking die nodig is voor een goede selectie van de Contractant door SystemsAccountants en verstrekt SystemsAccountants voor aanvang van de Opdracht alle relevante informatie, waaronder een accurate omschrijving van te verrichten werkzaamheden, de voor de uitvoering daarvan benodigde vaardigheden en ervaring en de beoogde looptijd van de Opdracht.
5.3 SystemsAccountants zal met de door de Cliënt geselecteerde Contractant een Contractantsovereenkomst sluiten ten behoeve van het uitvoeren door Contractant en/of Consultant van de Diensten ten behoeve van de Cliënt.
5.4 De Contractant wordt niet exclusief voor de Cliënt gecontracteerd. indien en voor zover de Contractant in staat is en blijft om aan zijn verplichtingen jegens de Cliënt te voldoen, is de Contractant gerechtigd om diensten, waaronder de diensten van de Consultant, aan derden te verlenen.

Artikel 6. Vervanging Contractant en/of Consultant

6.1 Indien de Contractant en/of de Consultant om welke reden dan ook niet langer beschikbaar zijn voor het verrichten van de Diensten, heeft SystemsAccountants het recht om binnen 21 dagen nadat SystemsAccountants kennis heeft genomen van de onbeschikbaarheid van de Contractant en/of Consultant, deze te vervangen door een andere gekwalificeerde Contractant en/of Consultant. De Cliënt kan een voorstel van SystemsAccountants tot vervanging slechts – desgevraagd schriftelijk en gemotiveerd – afwijzen indien de vervangende Contractant en/of Consultant niet (in voldoende mate voldoet) aan de gestelde functie-eisen.
6.2 Indien SystemsAccountants er niet in slaagt om binnen de gestelde tijd een geschikte Contractant en/of Consultant te vinden, hebben SystemsAccountants en de Cliënt, ieder voor zich, het recht om binnen 7 dagen de Opdrachtovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Beëindiging vindt plaats door middel van een schriftelijke mededeling aan de wederpartij.
6.3 Indien de Contractant en/of Consultant wordt vervangen door een andere Contractant en/of Consultant, zal het Tarief opnieuw worden vastgesteld op de basis als vermeld in artikel 16.3 van deze Voorwaarden.

Artikel 7. Contractantsovereenkomst

7.1 SystemsAccountants zal ten behoeve van de uitvoering van een Opdracht met de Contractant een overeenkomst van opdracht aangaan gebaseerd op gebaseerd op de door de Belastingdienst op 30 maart 2017 onder nummer 913-2017-39637-1-0 beoordeelde overeenkomst; voor zover in de overeenkomst tussen SystemsAccountants en de Contractant aanpassingen zullen plaatsvinden, zullen partijen met deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen. In deze Contractantsovereenkomst zullen ten behoeve van de Cliënt de bepalingen worden opgenomen als hierna in dit artikel bepaald.
7.2 De Contractant zal zich jegens SystemsAccountants en de Cliënt in de Contractantsovereenkomst verplichten dat hij zich bij de uitvoering van de Diensten zal houden aan de procedures als vastgelegd in de Opdrachtovereenkomst, waaronder de procedures met betrekking tot de tijdsverantwoording. De Contractant zal er voor instaan dat de Consultant zich eveneens aan deze verplichtingen zal houden.
7.3 De Contractant zal in de Contractantsovereenkomst verklaren dat alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, welke voortvloeien uit de uitvoering van de Diensten door de Contractant en/of de Consultant, aan de Cliënt toekomen, met dien verstande dat intellectuele eigendomsrechten die gevestigd zijn voor de aanvang van de Diensten niet toekomen aan de Cliënt én de Contractant en/of de Consultant gerechtigd zijn en blijven hun algemene vaardigheden en ervaring te gebruiken en deze te verbeteren en te ontwikkelen gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden.
7.4 Indien en voor zover de intellectuele eigendomsrechten die ingevolge lid 3 van dit artikel toekomen aan de Cliënt niet al ingevolge het gestelde in lid 3 van rechtswege aan de Cliënt toekomen, zal de Contractant, mede namens de Consultant, in de Contractantenovereenkomst bij voorbaat de bedoelde intellectuele eigendomsrechten overdragen aan de Cliënt, zonder zich enige daartoe behorende bevoegdheid voor te behouden.
7.5 De Contractant zal in de Contractovereenkomst garanderen dat intellectuele eigendomsrechten van derden niet zullen worden geschonden bij de uitvoering van de Diensten en dat de Contractant en/of de Consultant voor zover wettelijk mogelijk zullen afzien van hun persoonlijkheidsrechten, voor zover die hen bij de uitvoering van de Diensten zouden mogen of kunnen toekomen.
7.6 Contractant en/of de Consultant zal zich ten kantore van de Cliënt houden aan de door van overheidswege en de door de Cliënt gehanteerde regels, procedures en beleid inzake gezondheid, veiligheid en beveiliging en zal verklaren de voorschriften ter zake strikt in acht te zullen nemen.

Artikel 8. Geheimhouding

8.1 Contractant en/of de Consultant zullen zich in de Contractantsovereenkomst jegens de Cliënt verbinden tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al hetgeen hen in het kader van de uitvoering van de Diensten ter kennis komt omtrent de Cliënt en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de wederpartij.
8.2 Het staat de Cliënt vrij om, indien gewenst, de Contractant en/of de Consultant rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De Cliënt informeert SystemsAccountants over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan SystemsAccountants.
8.3 SystemsAccountants is echter nimmer aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het feit dat een Consultant een geheimhoudingsverplichting heeft geschonden. De Cliënt zal SystemsAccountants vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de Consultant.

Artikel 9. Privacy

9.1 In het kader van de Opdracht en de uitvoering van de Diensten vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens, met name van consultants, plaats. De Cliënt en SystemsAccountants zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en aanverwante wet- en regelgeving. De Cliënt verlangt geen gegevens van SystemsAccountants die SystemsAccountants op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. De Cliënt is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door SystemsAccountants aan hem verstrekte gegevens.
9.2 De Cliënt is ervoor verantwoordelijk dat aan SystemsAccountants alleen persoonsgegevens worden verstrekt indien en voor zover de Cliënt hiertoe gerechtigd is en de eventueel benodigde toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende personen.
9.3 De Cliënt vrijwaart SystemsAccountants tegen elke aanspraak van consultants, medewerkers van de Cliënt of overige derden jegens SystemsAccountants in verband met een schending door de Cliënt van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten door SystemsAccountants.
9.4 De Contractant zal in de Contractantovereenkomst of Algemene Voorwaarden Contractanten garanderen dat hij en/of de Consultant, de bepalingen inzake de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Databankenwet, in acht zullen nemen en in het bijzonder dat bij de uitvoering van de Diensten alleen persoonsgegevens zullen worden gebruikt verstrekt door de Cliënt en/of SystemsAccountants, voor zover het gebruik daarvan nodig is voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden als omschreven in de Contractantovereenkomst. Ingeval de Contractant persoonsgegevens verwerkt zal hij ervoor zorgdragen dat deze gegevens beschermd zijn tegen ongeautoriseerd of ongeoorloofd toegang en zijn beschermd tegen beschadiging, verlies en vernietiging.

Artikel 10. Onafhankelijkheid Contractant

10.1 De Contractant accepteert de opdracht tot het uitvoeren van de Diensten ten behoeve van de Cliënt en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
10.2 De Contractant en/of de Consultant deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de Diensten in het kader van het Project nodig is, afstemming met de Cliënt plaats ingeval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de Contractant en/of de Consultant zich naar de arbeidstijden bij de Cliënt.
10.3 De Cliënt zal de Contractant en/of de Consultant alle bevoegdheid en informatie verstrekken benodigd voor een goede uitvoering van de Diensten.
10.4 De Contractant is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de Cliënt en/of SystemsAccountants. De Cliënt kan wel aanwijzingen of instructies geven omtrent het resultaat van de Diensten die door Contractant worden verricht.
10.5 De Contractant en/of de Consultant zullen zich onder geen enkele voorwaarden voordoen als een werknemer of vertegenwoordiger van de Cliënt of SystemsAccountants.

Artikel 11. Uitvoering van de Diensten

11.1 De Contractant zal de Diensten naar beste weten en kunnen en naar de huidige stand van de wetenschap en techniek uitvoeren zal hierbij gebruik maken van zijn kennis en ervaring in het algemeen, zoals verwacht mag worden van een kundig en ervaren persoon in de uitvoering van overeenkomstige werkzaamheden.
11.2 Indien Contractant de Diensten niet heeft verricht zoals een goede en kundige Contractant had behoren te doen, dan wel het gestelde in de artikelen 8 en 9 van deze Voorwaarden niet of niet voldoende in acht heeft genomen, zal Contractant op verzoek van de Cliënt voor eigen rekening en risico de Diensten alsnog correct na te komen, met dien verstande dat het verzoek van de Cliënt niet later wordt gedaan dan zes maanden nà afloop van de Opdracht.

Artikel 12. Opschortingsrecht

12.1 De Cliënt is zonder voorafgaande toestemming van SystemsAccountants niet gerechtigd de uitvoering van de Diensten door de Contractant en/of de Consultant tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
12.2 Indien de Cliënt niet gerechtigd is de uitvoering van de Diensten tijdelijk op te schorten, maar de Cliënt de Contractant en/of Consultant tijdelijk de overeengekomen Diensten niet kunnen uitvoeren om redenen gelegen in de risicosfeer van de Cliënt, is de Cliënt gehouden voor de duur van de opschorting onverkort aan SystemsAccountants het gebruikelijke Tarief te voldoen.

Artikel 13. WAADI

13.1 Partijen gaan er vanuit dat de Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (“WAADI”) niet op de rechtsverhouding tussen de Contractant, de Cliënt en/of SystemsAccountants van toepassing is. Evenwel zal de Cliënt aan SystemsAccountants voor aanvang van de Opdracht een omschrijving verstrekken van de door de Contractant en/of de Consultant uit te oefenen (vergelijkbare) functie in de organisatie van de Cliënt alsmede de daaraan verbonden functie-eisen, het bijbehorende salarisniveau en eventuele bijkomende arbeidsvoorwaarden. SystemsAccountants zal bij de onderhandelingen met de Contractant inzake het door SystemsAccountants aan de Contractant te betalen vergoeding, voor zover nodig rekening houden met de hiervoor door de Cliënt aan SystemsAccountants verstrekte gegevens.
13.2 Indien op enig moment blijkt dat de door de Cliënt aan SystemsAccountants verstrekte functieomschrijving en het salarisniveau niet overeenstemt met de werkelijk door de Contractant en/of de Consultant uitgeoefende functie, zal de Cliënt aan SystemsAccountants onverwijld de juiste functieomschrijving tezamen met het juiste salarisniveau aanreiken. Indien in weerwil van het gestelde in lid 1 van dit artikel blijkt dat artikel 8 van de WAADI van toepassing is en de nieuwe functieomschrijving en de aanpassing leidt tot een hogere beloning, en gerechtigheid van de Contractant op aanvullende vergoedingen, zoals overwerkvergoeding en bonussen, zal SystemsAccountants de met de Contractant overeengekomen vergoeding hiervoor zo nodig aanpassen. Deze aanpassing zal worden doorgevoerd in het door de Cliënt te betalen Tarief. De Cliënt is het aangepaste Tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan SystemsAccountants verschuldigd.
13.3 Indien de Contractant en/of de Consultant de Diensten ten kantore, dan wel in de onderneming uitvoert, zal de Cliënt SystemsAccountants ten minste 4 weken voorafgaand aan een sluiting van het bedrijf van de Cliënt hierover informeren, bij gebreke waarvan de Cliënt gehouden is voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan SystemsAccountants het Tarief te voldoen over het krachtens de Opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren per periode.