Modern Slavery & Human Trafficking Statement - SystemsAccountants

Moderne slavernij en mensenhandel

Inleiding

SystemsAccountants erkent dat alle bedrijven mogelijk verplicht zijn om slavernij en mensenhandel te voorkomen en zal alles in het werk stellen om slavernij en mensenhandel te voorkomen binnen het bedrijf en de toeleveringskanalen waarmee het opereert.

Moderne slavernij kan vele vormen aannemen, waaronder mensenhandel, dwangarbeid, slavernij. Als toegewijde wervers van Finance en IT professionals nemen wij onze verantwoordelijkheid voor het leveren van personeel uiterst serieus en zijn wij ons bewust van de mogelijkheid om het doelwit te zijn van mensenhandelaars. Onze eigen processen rond kandidaat-management garanderen dat onze medewerkers alert zijn op de kenmerken van uitbuiting, zodat we snel en effectief de nodige actie kunnen ondernemen als deze worden gesignaleerd. De betrokken sectoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot, technologie en techniek binnen de gezondheidszorg, de sociale zorg, de detailhandel, de financiële markten, enz.

Deze verklaring richt zich specifiek op de naleving van de Modern Slavery Act 2015 (de wet) door SystemsAccountants en beschrijft de stappen die we nemen om ervoor te zorgen dat er geen slavernij of mensenhandel wordt uitgeoefend binnen de organisatie of de toeleveringskanalen. Een van de meest waardevolle middelen van ons bedrijf is altijd de reputatie van integriteit en eerlijkheid geweest. Het behoud van deze reputatie binnen onze markt is een essentiële randvoorwaarde voor ons voortdurend succes.

Organisatiestructuur

SystemsAccountants heeft ruim 20 jaar ervaring in het aantrekken van gekwalificeerd, professioneel en vakkundig talent op het gebied van Finance en IT.

Onze business

Ons bedrijf voert werving en selectie activiteiten uit in de volgende specialismen:

Professionals op het gebied van Finance en IT.

Onze wervingskanalen

Onze wervingskanalen bevatten, maar zijn niet beperkt tot, het werven van kandidaten voor klanten. Dit kan inhouden dat externe bureaus door SystemsAccountants worden ingezet voor het introduceren voor verdere levering aan onze klanten. Wij verwachten van onze (potentiële) leveranciers dat zij streven naar hoge ethische normen en dat zij op een ethische, wettelijke en professionele manier werken. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij vergelijkbare normen in hun eigen toeleveringskanalen bevorderen.

Ons beleid inzake slavernij en mensenhandel

Werknemers moeten vrij zijn om te kiezen voor hun werkgever en om het bedrijf te verlaten met een redelijke opzegtermijn.

Alle werknemers moeten een duidelijk arbeidscontract krijgen, dat in overeenstemming is met de lokale wetgeving.

Alle werknemers worden op een eerlijke en gelijke manier, met waardigheid en respect behandeld.

Elke vorm van discriminatie, represailles of intimidatie op grond van burgerlijke staat of partnerschap, geslacht (met inbegrip van geslachtsverandering), ras (met inbegrip van huidskleur, etnische en nationale afkomst, nationaliteit), handicap, seksuele geaardheid, al dan niet hebben van afhankelijken van hen, godsdienstige overtuiging of politieke overtuiging, leeftijd, vakbondsactiviteiten en achtergrond zijn verboden.

Alle toepasselijke wetten en sectornormen op het gebied van lonen, uitkeringen, werktijden en minimumloon van werknemers moeten zonder enige ongeoorloofde beperking worden nageleefd. Leveranciers moeten de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie in acht nemen, zodat jongeren onder de 18 jaar niet mogen worden tewerkgesteld om ’s nachts of voor gevaarlijk werk te werken en hun tewerkstelling geen schade mag berokkenen aan de opleiding, de gezondheid of de fysieke, mentale, morele of sociale ontwikkeling van de jongere. Jongeren onder de 16 jaar mogen niet worden tewerkgesteld.

Alle slavernij- en mensenhandel-wetten moeten worden nageleefd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de UK Modern Slavery Act 2015. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat hun bedrijfsactiviteiten vrij zijn van slavernij en mensenhandel, zowel in het Verenigd Koninkrijk als elders, zowel intern als binnen hun toeleveringskanalen en andere externe zakenrelaties. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van moderne slavernij of mensenhandel in onze toeleveringskanalen of in enig ander onderdeel van ons bedrijf.

Due Diligence-proces voor slavernij en mensenhandel

SystemsAccountants zorgt voor een strikte controle op de naleving van de regels voor alle kandidaten die zij levert. Wij controleren de identiteit van elke werknemer en hun recht om te werken voordat de plaatsing begint.

Als onderdeel van onze verplichting om slavernij en mensenhandel te identificeren en te elimineren, hebben we een due-diligence proces op ons netwerk van leveranciers om te garanderen dat de wettelijke verplichtingen worden nageleefd. Deze naleving maakt deel uit van onze contractuele relatie met de leveranciers.

Alle medewerkers van SystemsAccountants hebben toegang tot speciale kanalen waarlangs zij hun bezorgdheid kunnen uiten, hetzij via lokale meldingsmechanismen, hetzij via de wereldwijde klokkenluidersprocedure. SystemsAccountants zet zich in voor de bescherming van medewerkers bij het melden van wanprestaties en zal ervoor zorgen dat alle meldingen die te goeder trouw worden gedaan, vertrouwelijk en zonder angst voor represailles worden behandeld.

Opleiding

Van alle medewerkers van SystemsAccountants wordt verwacht dat zij alle wetten naleven en handelen in overeenstemming met de lokale richtlijnen en voorschriften en dat zij integer en eerlijk handelen. We hebben toegezegd ons beleid en onze procedures te herzien om ervoor te zorgen dat onze collega’s toegang hebben tot alle aanvullende informatie en ondersteuning die zij nodig hebben over mensenhandel, dwangarbeid, slavernij en slavernij.

Deze verklaring wordt afgelegd op grond van artikel 54 van de Modern Slavery Act 2015 en vormt de verklaring van SystemsAccountants over slavernij en mensenhandel over het boekjaar 2020.

Getekend:

Dean Turner

Group Chief Executive Officer

Voor en namens SystemsAccountants

Review date : 08/2020