SystemsAccountants BV – Permanent Terms – Dutch - SystemsAccountants

SystemsAccountants BV – Permanent Terms – Dutch

Definities

SystemsAccountants B.V.
SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. is statutair gevestigd te Amsterdam (1101 BR) aan de Haaksbergweg 71 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64997316. Zij maakt onderdeel uit van de groep van ondernemingen van SYSTEMSACCOUNTANTS Limited.

Opdrachtgever
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. de opdracht aangaat of de een daaraan gelieerde onderneming bij wie de kandidaat in dienst treedt dan wel werkzaam zal zijn, dit kan ook een moeder of dochteronderneming zijn in de groep ondernemingen.

Opdracht
De overeenkomst tussen de opdrachtgever en SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. op grond waarvan SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. werving en selectie- werkzaamheden verricht ten behoeve van de opdrachtgever teneinde een rechtstreekse arbeidsverhouding van onbepaalde tijd dan wel bepaalde tijd tussen de kandidaat en de opdrachtgever tot stand te brengen.

Opdrachtbevestiging
Het door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. aan de opdrachtgever te versturen document, waardoor de opdracht tot stand komt. De opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de te volgen werkwijze, de hoogte van de fee, en de betalingswijze.

Kandidaat
De persoon die betrokken wordt in werving en selectie -werkzaamheden van SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. ten behoeve van de opdrachtgever.

Plaatsing
Het moment waarop de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat.

Fee
De door de opdrachtgever aan SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. verschuldigde vergoeding bij indiensttreding, zijnde het gehanteerde tarief over het totaal van het bruto jaarsalaris van de kandidaat op fulltime basis (gedurende de eerste 12 maanden van de arbeidsovereenkomst of indien de verbintenis een kortere looptijd heeft, wordt toch uitgegaan van een full time

dienstverband voor 12 maanden), te vermeerderen met alle andere (bruto)bedragen die aan de kandidaat worden betaald in voornoemde periode waaronder bijvoorbeeld:

gegarandeerde bonus en provisie;

  • vakantiegeld;
  • 13 e maand;
  • commissies;
  • winstaandeel betalingen;
  • bedrijfsauto of autokostenvergoeding. Indien de opdrachtgever zorgt voor een bedrijfsauto, zal een fictief bedrag van EUR 6.000, -voor de periode van de eerste 12 maanden (naar rato als de verbintenis voor een kortere vaste termijn is) worden toegevoegd aan het bruto maandsalaris van de kandidaat;
  • vergoeding voor verhuiskosten;
  • en alle overige belastbare bedragen. Hetgeen vermeerderd wordt met de B.T.W.

Introductie

De introductie van een kandidaat voor een interview bij een opdrachtgever of het overhandigen van een C.V. van een kandidaat aan de opdrachtgever (via email, recruitment portal van een opdrachtgever of anderszins).

Arbeidsovereenkomst

Overeenkomst tussen werkgever en werknemer, waarbij de werknemer zich persoonlijk verplicht een zekere periode arbeid te verrichten onder het gezag van werkgever en daarvoor loon ontvangt.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere huidige en toekomstige opdracht, introductie, offerte, aanvraag, (schriftelijke) overeenkomst inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. voor de opdrachtgever.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing bij iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht die aan SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. wordt verstrekt. Eventuele inkoop- of enig andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Deze voorwaarden zijn ook niet van toepassing op de werving en selectie van kandidaten zijnde Zelfstandige Zonder Personeel ( Z.Z.P.). Terzake van opdrachten ten behoeve van werving en selectie van Z.Z.P.-kandidaten gelden andere nadere algemene voorwaarden.
4. Afwijkende voorwaarden tussen SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. en een opdrachtgever maken alleen deel uit van die overeenkomst, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. zijn aanvaard.

Artikel 3 De opdracht

1. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. stelt per opdracht een bevestiging (gebruikelijk is per email) op en stuurt deze samen met de bijbehorende actuele algemene voorwaarden van SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. toe aan de opdrachtgever. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. spant zich in om binnen de overeengekomen termijn, op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, een of meer kandidaten, te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan
de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever. Indien deze gegevens bekend zijn, bevestigt SYSTEMSACCOUNTANTS B.V.: (de inhoud van) de functie, en het bijbehorende bruto jaarsalaris.
2. Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. in het kader van een opdracht of ter introductie aangeboden kandidaat.
3. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. staat het vrij bij de uitvoering van de opdracht gebruik te maken van derden.

Artikel 4 Verplichtingen opdrachtgever

1. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. gaat bij de uitvoering van de opdracht uit van de informatie die de opdrachtgever omtrent de gewenste profielen, werkervaring en opleidingseisen verstrekt. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. gaat ervan uit dat die informatie juist is en tijdig door de opdrachtgever wordt verstrekt. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het accepteren en vaststellen dat de kandidaat de benodigde vaardigheden en ervaring bezit, evenals draagt de opdrachtgever de zorg voor het vast stellen dat de kandidaat de benodigde werkvergunning, visa en eventueel referenties bezit.
2. Opdrachtgever is gehouden SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. in het kader van de dienstverlening te voorzien van alle relevante informatie die van invloed is op de dienstverlening, in ieder geval doch niet uitsluitend organisatiewijzigingen, standplaatswijzigingen en wijzigingen in het personeelsbestand.
3. Opdrachtgever behandelt alle informatie met betrekking tot kandidaten vertrouwelijk en zal deze informatie niet gebruiken zonder toestemming van de kandida(a)t(en) en/of SYSTEMSACCOUNTANTS B.V.

Artikel 5 Intrekken en wijzigen van een opdracht

Indien de opdrachtgever een opdracht intrekt, beëindigt voordat een in het kader van de opdracht reeds aangeboden kandidaat is geaccepteerd of voordat de (in de opdrachtbevestigingsmail) overeengekomen termijn is verstreken, is de opdrachtgever geen vergoeding aan SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. verschuldigd.

Artikel 6 Einde opdracht

1. Een opdracht eindigt op het moment dat er een plaatsing tot stand komt of op het moment dat een van de partijen de opdracht intrekt of opzegt.
2. De opdracht tussen SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. en opdrachtgever kan–naast de mogelijkheden die de wet biedt – per direct worden beëindigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in de navolgende omstandigheden:
A. de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
B. de opdrachtgever in (voorlopige) surseance van betaling verkeert of daartoe een aanvraag is ingediend;
C. de opdrachtgever door beslaglegging op zijn eigendommen, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of delen daarvan verliest;
D. (de onderneming van) de opdrachtgever wordt ontbonden of geliquideerd;
E. naar het oordeel van SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. inning van bestaande of toekomstige vorderingen op opdrachtgever niet genoegzaam kan worden zeker gesteld;
F. er sprake is van fusie, splitsing of overname aan de zijde van de opdrachtgever;
3. Het voorgaande laat onverlet het recht van SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. om volledige schadevergoeding te vorderen van de opdrachtgever bij geleden schade.

Artikel 7 De fee

1. Voor iedere plaatsing is de opdrachtgever een fee aan SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. verschuldigd ter grootte van het door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. gehanteerde tarief.
2. Fee is verschuldigd bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd met de door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever.
3. Het tussen partijen gehanteerde tarief bedraagt 25% van de vergoeding zijnde het totaal van het bruto jaarsalaris van de kandidaat op fulltime basis ( gedurende de eerste 12 maanden van de arbeidsovereenkomst of indien de verbintenis een kortere looptijd heeft, wordt toch uitgegaan van een full time dienstverband voor 12 maanden) te vermeerderen met alle andere (bruto)bedragen die aan de kandidaat worden betaald in voornoemde periode indien een kandidaat die is geïntroduceerd door de SYSTEMSACCOUNTANTS B.V., door de opdrachtgever in dienst wordt genomen voor bepaalde en/of onbepaalde tijd.
4. De opdrachtgever is de navolgende afwijkende fee tevens verschuldigd indien de kandidaat in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, maar binnen twaalf maanden na het eindigen van een opdracht of gedurende één jaar na de introductie van een kandidaat door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. – in dienst treedt voor dezelfde of een andere dan de in de opdracht genoemde functie, of anderszins en/of, al dan niet via derden/via een ander wervingsbureau, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een andere aan haar gelieerde onderneming.
5. In dat geval zal de opdrachtgever SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. onmiddellijk op de hoogte stellen van een dergelijk dienstverband of tewerkstelling van de kandidaat en, binnen 14 kalenderdagen nadat de kandidaat bij de opdrachtgever aan het werk is gegaan aan SYSTEMSACCOUNTANTS B.V.
– een fee betalen gelijk aan 25% van de vergoeding (zijnde het totaal van het laatstverdiende bruto jaarsalaris van de kandidaat op fulltime basis (gedurende de eerste 12 maanden van de arbeidsovereenkomst of indien de verbintenis een kortere looptijd heeft, wordt toch uitgegaan van een full time dienstverband voor 12 maanden) te vermeerderen met alle andere (bruto)bedragen die aan de kandidaat worden betaald in voornoemde periode.
Indien de opdrachtgever SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. niet op onmiddellijke wijze informeert, is de fee opeisbaar binnen 2 kalenderdagen nadat de kandidaat voor de opdrachtgever aan het werk is gegaan.
6. De hierboven beschreven vergoedingen zijn verschuldigd door de opdrachtgever ongeacht hetgeen de opdrachtgever aan een derde partij (inclusief een ander wervingsbedrijf) heeft betaald voor de werving van de kandidaat.
7. Alle prijzen zijn in Euro en exclusief de verschuldigde B.T.W. Overige kosten zoals reis- en/of verblijfkosten van de kandidaat, gemaakt in verband met de selectieprocedure, worden in overleg met de opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.
8. De opdrachtgever is de fee niet verschuldigd indien SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. er niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren.

Artikel 8 Garantie

1. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. zal indien de kandidaat binnen de termijn van 56 kalenderdagen na het begin van de arbeidsverhouding uit eigen beweging deze beëindigt of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de kandidaat niet geschikt is voor de beoogde functie, zich inspannen een vervangende kandidaat te werven en selecteren, zonder dat de opdrachtgever daarvoor extra kosten voor verschuldigd is.
2. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. heeft dan voor 4 weken danwel 28 kalenderdagen het recht van exclusiviteit om een geschikte vervanging te vinden, gedurende welke tijd de opdrachtgever niet in zal gaan op de diensten van een derde partij om vervangende kandidaten te vinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SYSTEM ACCOUNTANTS B.V. Een geschikte vervanging is een persoon wiens profiel, vaardigheden, kwalificaties en ervaring overeenkomen met de taakomschrijving van de functie die de desbetreffende kandidaat vervulde.
4. De opdrachtgever heeft recht op een restitutie van een deel van de fee afhankelijk van het moment van ontbinding van het arbeidscontract en er geen geschikte vervanging is gevonden.
A. Tot maximaal 28 kalenderdagen vanaf de datum indiensttreding is er recht op 75% restitutie van de fee.
B. Tot maximaal 29-42 kalenderdagen vanaf datum indiensttreding is er recht op 50% restitutie van de fee.
C. Tot maximaal 43-56 kalenderdagen vanaf datum indiensttreding is er recht op 25% restitutie van de fee.
5. Van deze voornoemde restitutie is slechts sprake indien de navolgende voorwaarden vervuld zijn:
A. de opdrachtgever heeft de fee tijdig betaald aan SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. op de vervaldag (28 kalenderdagen na factuurdatum) en;
B. er is geen sprake van openstaande verschuldigde facturen aan SYSTEMSACCOUNTANTS B.V., of aan de kandidaat of anderszins en;
C. de opdrachtgever heeft SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. schriftelijk op de hoogte gesteld binnen zeven kalenderdagen na de beëindiging van het arbeidscontract; en
D. de opdrachtgever geeft exclusief aan SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. de bevoegdheid om binnen 4 weken een vervangende kandidaat te vinden en neemt dit in acht, en:
E. de opdrachtgever stelt de kandidaat niet binnen twaalf kalendermaanden volgend op de beëindiging van de arbeidsovereenkomst opnieuw aan in welke functie dan ook; en
F. de opzegging van het arbeidscontract dient wettelijk geoorloofd te zijn conform boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Deze garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever. In alle andere gevallen waarin de arbeidsverhouding na voornoemde termijn van de proeftijd eindigt, blijft de opdrachtgever de in artikel 7 lid bedoelde fee onverminderd verschuldigd.

Artikel 9 Betalingen

1. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. te voldoen binnen 28 kalenderdagen na de factuurdatum. De factuur is voldaan indien en zodra het verschuldigde bedrag door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. is ontvangen.
2. Indien een factuur niet binnen de in lid 1 genoemde termijn is betaald, is de opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim en de wettelijke handelsrente per kalendermaand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De in het bezit van SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. zijnde doordruk of kopie van de door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. aan de opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
3. De opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering en/of de betaling van de factuur op te schorten.
4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens verplichtingen op grond van dit artikel, komen geheel ten laste van de opdrachtgever. De vergoeding van buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief
B.T.W. en rente, tenzij SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra de opdrachtgever in verzuim is door de opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Voorkoming van discriminatie

Opdrachtgever en SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. zullen bij het aangaan en uitvoeren van de opdracht of overige overeenkomst uitsluitend voor de beschikbare functie relevante eisen stellen en mee laten wegen. Opdrachtgever en SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. zullen ook geen verboden onderscheid maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook.

Artikel 11 Geheimhouding

1. Partijen moeten vertrouwelijk omgaan met de informatie waarvan zij weten of behoren te begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard is, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of een uitspraak van de rechter hem tot bekendmaking daarvan verplicht. Als vertrouwelijke informatie geldt tenminste de informatie die is en/of wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst waaronder doch niet uitsluitend tarieven en (persoons)gegevens van kandidaten.

Artikel 12 Privacy

1. In het kader van de opdracht vindt regelmatige uitwisseling van persoonsgegevens van met name kandidaten plaats. De opdrachtgever en SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. zijn gehouden deze gegevens vertrouwelijk te behandelen overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving.
De persoonlijke gegevens van de kandidaat worden opgenomen in een databestand waarbij de kandidaat het recht tot inzage, verzet en correctie heeft. De privacyverklaring is op de website gepubliceerd en daar wordt inzicht gegeven hoe SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. uitvoering geeft aan de in de A.V.G. neergelegde informatieplicht aan diegenen van wie zij persoonsgegevens verwerkt.
2. De opdrachtgever verlangt geen gegevens van SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. die SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. op grond van toepasselijke wet- en regelgeving niet mag verstrekken. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. aan hem verstrekte gegevens.
3. De opdrachtgever vrijwaart SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. tegen elke aanspraak van kandidaten of overige derden jegens SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. in verband met een schending door opdrachtgever van het bepaalde in dit artikel en vergoedt daarmee samenhangende gemaakte kosten aan SYSTEMSACCOUNTANTS B.V.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. is gehouden zich in te spannen geschikte kandidaten te werven en te selecteren ten behoeve van indiensttreding bij de opdrachtgever. Voor de beslissing om met een door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan alsmede voor de inhoud van deze overeenkomst is de opdrachtgever verantwoordelijk.
2. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. is niet aansprakelijk indien de kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever of voor eventuele schade veroorzaakt door de kandidaat.
3. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. is evenmin aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade indien een door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. in het kader van een opdracht of introductie aangeboden kandidaat besluit géén arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen. De in deze bepaling vermelde aansprakelijkheidsbeperking(en) geldt niet in geval van schade als gevolg van opzet of grove schuld van de zijde van Systems Accountants bij de werving en selectie.
4. Elke aansprakelijkheid van SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. is beperkt tot het bedrag dat met de opdracht is verschuldigd of zou zijn. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals vertragingsschade of bedrijfsstagnatie, imagoschade, gederfde winst, gemiste besparingen of geleden verlies aan de zijde van de opdrachtgever of derden, is in alle gevallen uitgesloten.

Artikel 14 Aansprakelijkheid voor derden

1. Bij het inschakelen van derden door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. zal zij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden voorzover het gestelde hierboven geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk functioneren van door SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
3. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. is niet aansprakelijk ingeval voor schade, van welke aard ook ontstaan, doordat zij is uitgegaan van door de of namens de opdrachtgever of van door de of namens de kandidaat verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. De opdrachtgever vrijwaart SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. toerekenbaar is. Indien SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SYSTEMSACCOUNTANTS B.V., zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 15 Overmacht

1. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder valt maar is niet beperkt tot de navolgende situaties: -brand, overstroming, storm, tornado, oorlog, aardbeving terroristische aanslag, onderbreking of uitval van openbare nutsvoorzieningen, stakingen of overheidsmaatregelen.
2. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SYSTEMSACCOUNTANTS B.V. gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 Nietigheid

In geval een beding (waaronder mede te verstaan een gedeelte van een bepaling) in deze voorwaarden nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen (daaronder mede te verstaan het overige gedeelte van een bepaling) onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

Artikel 17 Forumkeuze

1. Deze voorwaarden en alle offertes en opdrachten waarop zij betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
2. Alle geschillen voortvloeiende of samenhangend met de opdracht kunnen uitsluitend ter beoordeling worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank te Rotterdam.

Deze algemene voorwaarden worden aan de opdrachtgever verstrekt bij aanvang van de opdracht en zijn ook op de website www.systemsaccountants.com te raadplegen en worden op verzoek kosteloos verstrekt.